cordarone coreg coridil corpamil corprilin corpriretic corticotherapique cosaar plus cotrim coumadin cozaar crestor crixivan cyclogyl cycrin cyklokapron cymbalta cytotec cytoxan dalacin c dalacin t dalacin v danatrol danocrine daonil deflamat deltasone demadex demolaxin dentomycine depakine chrono depakine depakote depo provera dermestril dermovate deroxat desogen desoren desyrel detrol la
     

0
Start Giriş Üye Ol üyeler ((( RAVDATe@m))) Arama
Toplam Kategori: 69 *** Toplam Konu: 30095 *** Toplam Mesaj: 148180
Forum Anasayfa » D İ N / İ S L A M » D U A L A R » nelere zaman ayırmıyoruz ki !

önceki konu   sonraki konu
Bu konuda 1 mesaj mevcut
Sayfa (1): (1)
Ekleyen
Mesaj
mesoguz su an offline mesoguz  
nelere zaman ayirmiyoruz ki !

106 Mesaj -

Kayıt Tarihi: 09.07.2004
En Son On: 25.01.2008 - 23:05
Cinsiyeti: Erkek 
Sitede mesaj sayımın 99. mesaj olduğunu görünce, birden aklıma Allah' ın güzel isimleri ( Esma'ül- Hüsna ) ve bu konu ile ilgili Hadis-i Şerif geldi, herkesin varlığından haberdar olduğunu bildiğim, fakat bu münasebetle eklemeyi ve bütün Ümmet-i Muhammed' in, Hadis-i Şerif' in müjdesine nail olması, arzu ve temennisiyle bir defa okumalarını tavsiye edeceğim,

YARATANIN GÜZEL İSİMLERİ VE ANLAMLARI :Resulullah (sav) '' Allah'ın, 99 güzel ismi vardir. Bu isimleri inanarak ve manalarini anlayarak sayip ezberleyen cennete gider. Süphesiz Allah tektir, teki sever." buyurmaktadır.
(Müslim,8/164)

( ezberlemek belki zor olabilir ama inşaallah, okuyanda bu Hadis-i Şerif' in müjdesine nail olanlardan olur.)


ALLAH: Yaratanın tüm isim ve sıfatlarını kapsayan en mümtaz ismi, Lâfza-i Celâl.
er-RAHMÂN: Esirgeyici, -dünyada- bütün mahlûkatına rahmetiyle muamele eden.
er-RAHÎM: Bağışlayıcı, -ahirette- sevdiklerine ve mü'minlere merhamet eden.
el-MELİK: Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
el-KUDDÛS: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
es-SELÂM: Her çeşit âfet ve kederlerden emin olan.
el-MÜ'MİN: Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vaadinde sâdık.
el-MÜHEYMİN: Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
el-AZÎZ: İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, herşeye galip olan.


el-CEBBÂR: Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
el-MÜTEKEBBİR: Ululuk sahibi, her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren.
el-HÂLIK: Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
el-BÂRİ': Her şeyin âza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
el-MUSAVVİR: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
el-GAFFÂR: Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
el-KAHHÂR: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim.
el-VEHHÂB: Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
er-REZZÂK: Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
el-FETTÂH: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
el-ALÎM: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.


el-KÂBID: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
el-BÂSIT: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
el-HÂFID: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
er-RÂFİ': Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
el-MU'İZ: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
el-MÜZİL: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
es-SEMÎ': Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
el-BASÎR: Her şeyi gören.
el-HAKEM: Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
el-ADL: Son derece adaletli olan.
el-LATÎF: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
el-HABÎR: Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
el-HALÎM: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
el-AZÎM: Pek azametli olan, yüce.
el-GAFÛR: Çok bağışlayan, mağfireti çok.
eş-ŞEKÛR: Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.


el-ALÎYY: Çok yüce.
el-KEBÎR: Pek büyük.
el-HAFÎZ: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, herşeyi afad ve belâdan koruyan.
el-MUKÎT: Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
el-HASÎB: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen.
el-CELÎL: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
el-KERÎM: Çok ikram edici.
er-RAKÎB: Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
el-MÜCÎB: Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
el-VÂSİ': Lütfu bol olan.
el-HAKÎM: Emirleri, kelâmı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
el-VEDÛD: İyi kullarını seven, rızasına erdiren ve sevilmeye lâyık olan.
el-MECÎD: Şanı, şerefi çok üstün olan.
el-BÂİS: Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
eş-ŞEHÎD: Her zaman ve her yerde hâzır ve nâzır olan.
el-HAKK: Vâcib'ul vücud olan, varlığı hiç değişmeden duran.
el-VEKÎL: Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
el-KAVÎYY: Pek kuvvetli.
el-METÎN: Pek güçlü.
el-VELÎYY: Seçkin kullarının dostu.
el-HAMÎD: Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.


el-MUHSÎ: Nâmütenahi de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.
el-MÜBDİ': Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
el-MU'ÎD: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
el-MUHYÎ: İhyâ eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
el-MÜMÎT: Canlı bir mahlûkatın ölümünü yaratan, öldüren.
el-HAYY: Diri, tam ve mükemmel mânâsıyla hayat sahibi.
el-KAYYÛM: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
el-VÂCİD: İstediğini, istediği vakit bulan.
el-MÂCİD: Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
el-VÂHİD: Benzeri olmayan, tek.
es-SAMED: Herşey O'na muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç olmayan.
el-KADÎR: İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
el-MUKTEDİR: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.


el-MUKADDİM: İstediğini öne getiren, öne alan.
el-MUAHHİR: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
el-EVVEL: Her şeyden önce var olan.
el-ÂHİR: Her şey helâk olduktan sonra geri kalan.
ez-ZÂHİR: Varlığı sayısız delillerle açık olan.
el-BÂTIN: Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
el-VÂLÎ: Bu muazzam kâinatı ve bütün hâdisatı tek başına idare eden.
el-MÜTEÂLÎ: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâlden pek yüce olan.
el-BERR: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
et-TEVVÂB: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
el-MUNTEKİM: Günahkârlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren.
el-AFÜV: Affeden, mağfiret eden.
er-RAÛF: Merhamet edici, pek şefkatli.
MÂLİKÜ'L-MÜLK: Mülkün ebedi ezeli sahibi.
ZÜ'L-CELÂLİ ve'l İKRÂM: Hem azamet sahibi, hem fazl-u kerem sahibi.


el-MUKSİT: Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
el-CAMİ': İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
el-GANÎYY: Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
el-MUGNÎ: Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
el-MÂNİ': Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
ed-DÂRR: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
en-NÂFİ': Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
en-NÛR: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
el-HÂDÎ: Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
el-BEDÎ': Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici âlemler yaratan.
el-BÂKİ: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
el-VÂRİS: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
er-RÂŞİD: Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran.
es-SABÛR: Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan.


Bu mesaj 1 kez ve en son mesoguz tarafından 22.08.2004 - 16:17 tarihinde değiştirilmiştir.
Ekleme Tarihi: 22.08.2004 - 16:16
Bu mesajı bildir   mesoguz üyenin diğer mesajları mesoguz`in Profili mesoguz Özel Mesaj Gönder zum Anfang der Seite
Pozisyon düzeni - imzaları göster
Sayfa (1): (1)
önceki konu   sonraki konu

Kategori Seç:  
Sitemizde şu an Yok üye ve 88 Misafir mevcut. En son üyemiz: merve02


Admin   Moderator   Vip   Üye ]

Hayırlı ömürler dileriz.    Bu üyelerimizin doğum günlerini tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu bir ömür dileriz:
Resul_K@kulu (33), suldan (35), RuZGaR (33), ceylangozlum (36), aylinugur (40), gülsema (35), ufaklik00 (31), zeyd04 (40), CAN_SUYU (49), musab_umeyr (39), huzur-islamda (35), yeniçeri (39), Dava Adami (31), göhkan_ (35), Ahmet Taþ.. (39), mrfrksltrk (36), brunetto (45), mavi18 (33), horoskop4040 (37), coolbeta (41), ramao (35), sevkice (39), murat yilmazer (45), emreemre (41), turhansolak (52), *SEFA* (33), vedat54 (50), YaradanaHasret (38), webmeraklisi (40), berzah53 (38)
24 Saatin Aktif Konuları
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.88032 saniyede açıldı