D e u t s c h   English 

   

0
Start Giriş Üye Ol üyeler ((( RAVDATe@m))) Arama
Toplam Kategori: 69 *** Toplam Konu: 30092 *** Toplam Mesaj: 148173
Forum Anasayfa » D İ N / İ S L A M » DİĞER DİNİ KONULAR » İtikat

önceki konu   sonraki konu
Bu konuda 2 mesaj mevcut
Sayfa (1): (1)
Ekleyen
Mesaj
milkom su an offline milkom  
İtikat

3 Mesaj

Kayıt Tarihi: 12.10.2011
En Son On: 15.11.2011 - 22:51
Cinsiyeti: ----- 
İTİKAT
Şüphesiz bu dünyaya gelen her insan için ilk olarak elde etmesi gereken en önemli şey imandır. Dünya ve ahiret saadeti bu imanla yaşayıp bu imanla ölmeye bağlıdır.
Ameller hususunda müsamaha varsa da itikat konusunda hiç bir yanılmanın ve eksikliğin affı yoktur.

Bundan dolayı şirkin dışındaki günahlar hakkında Allah'ın dilemesine bağlı olarak affı mağfiret sözü varsa da şirk üzere ölenin asla affedilmeyeceği, cennet yüzü görmeyip cehennemden çıkamayacağı kesindir.

Öyleyse ebedi kurtuluş arayan herkesin her şeyden evvel iman konusu üzerinde durarak Allah indinde yüzünü ak edecek sağlam bir inanca sahip olması gerekir.
Ancak şu var ki her inandım diyenin imanı Allah katında muteber değildir.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de arkasından ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan yetmiş ikisinin dalalette kalıp " Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemmat" ten ibaret olan tek bir fırkanın kurtulacağını defaatle açıklamıştır.

Cennete girmenin şartı imandır. İmanın şartı ise;

1- Allah'a inanmak
2-Meleklere inanmak
3-Kitaplara inanmak
4-Peygamberlere inanmak
5-Ahiret gününe inanmak
6-Kadere, hayır ve şerrin yaratılmak bakımından Allah-u Teala'dan olduğuna inanmaktır.

Yahudiler incil ve kur'an-ı kerime, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve hazreti isa'ya inanmazlar.
Hristiyanlar ise, kur'an-ı kerime ve Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) e inanmazlar. Bu tarif üzere Yahudi ve hristiyanlarda cennete girecek diyenlerin safsatalarına inanmamak lazım.

Bir de burada müslümanım deyip kaderi inkar edenler var. Kader Allah'ın sırlarından bir sır olup, bu husuta çok konuşup yorum yapmaya müsait değildir.

Alemlerin yaratılmasından sonsuza kadar olup bitecek hiç bir şey rastgele olmayıp, her şey Allah-u Teala'nın kaderiyle, takdiriyle, ayarlamasıyla, düzenlemesiyle, iradesiyle ve kudretiyle meydana gelmektedir.

Dolayısıyla yaratılmak bakımından hayırda şerde, iyide kötüde, sevapta günahta Allah tarafındandır.
Ancak Allah-u Teala kulun yaptığı hayırdan razı olup şerre rıza göstermemektedir.

Böyleyken de imtihan olsun için kulun yapmak istediği ve gücünü kullandığı kötülükleri yaratmaktadır.
Mevla Teala kulunu günah işlemeye zorlamayıp, şerleri kulun irade ve kudretini kötüye kullanması neticesinde hiç bir şekilde mesul değildir. Kullar ise yaptıklarından sorumlu olacaklardır.

İTİKADİ MEZHEPLER
İtikadi mezhepler iki kısımdır. Ehl-i sünnet, Ehl-i bid'at
Ehl-i sünnet: Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi ve sellem) ve ashabının gittiği yoldan gidenlerdir.


Ehl-i sünnet üç kısımdır.

1-Selefiyye
2-Matüridiyye
3-Eş'ariyye

Selefiyye kimlerdir?
Ashab-ı Kiram ve tabiinin mezhebini kendilerine mezhep edinmiş fakihler ( fıkıh alimleri) ve muhaddisler (hadis alimleri) dir.

Bunlar Allah-u Teala Hazretlerinin isimlerini ve sıfatlarını ayet ve hadislerde beyan edildiği üzere Allah-u Teala'nın şanına uygun bir şekilde ıspat edip, te'vile (yorum yapmaya) kalkışmayanlardır.

Ebu Mansur-u Matüridi kimdir?
Ehl-i sünnet itikadını müdafaa etmekte ve batıl inançları akli ve nakli deliller getirerek reddetmektedir.
Hanefi mezhebinde bulunan müslümanları çoğunluğu inanç ve ititkatta Ebu Mansur-u Matüridi'ye bağlıdır.

İmam Eşari kimdir?
Kendisi şafiimezhebine bağlı idi. Maliki ve Şafii mezhebine bağlı olanların hemen hemen hepsi Hanefilerin bir kısmı ve Hanbelilerin bazı ileri gelenleri itikat konularında imam Ebu'l-Hasen El-Eş'ari'ye uyarlar.

Eşariler kimlerdir?
Ebu'l-Hasen El-Eş'ari'yi itikat konusunda imam kabul eden kişilerdir.

Ehl-i Bid'at kimlerdir?
Asr-ı saadetten sonra
ortaya çıkmış, Şer'i bir delile dayanmayan bazı inanç ve davranışları benimseyen gruplardır.
Diğer bir ifade ile Selef alimleri ile Matüridiye ve Eş'ariye dışında kalan fırkaların tamamı Ehl-i Bid'attir.
Ekleme Tarihi: 18.10.2011 - 23:58
Bu mesajı bildir   milkom üyenin diğer mesajları milkom`in Profili zum Anfang der Seite
milkom su an offline milkom  

3 Mesaj

Kayıt Tarihi: 12.10.2011
En Son On: 15.11.2011 - 22:51
Cinsiyeti: ----- 
Ehl-i Bid'at'ın itikat yönünden hükmü nedir?
Dinde kesin sabit olan hükümleri kabul etmekle birlikte, bunların herhangi birini ortadan kaldırma sonucunu doğurmayan yorumları benimseyenler kafir sayılmaz.
Sadece islamın dosdoğru yolundan sapmış "Fırka-ı Dalle" olarak isimlendirilirler.

Burayı şöyle bir misalle açıklayalım: Şia mezhebinden Ebu bekri Sıddık (radıyallahu anh) ın sahabeliğini inkar edenler veya Hazreti Aişe (radıyallahu anha) ya iftira edenler kafir olurlar.

Zira Hazreti Sıddık'ın sahabeliği ve Hazreti Aişe anamızın beraati (zinadan uzaklığı) Kur'an-ı kerimle sabittir.
Fakat bu gibi kesin hükümleri kabul edipteHazreti Ali'nin diğer halifelerden üstün olduğunu iddia edenler ve onları sevmeyenler kafir sayılmasalar da sapık olsuklarında hiç şüphe yoktur.

Ehl-i Bib'ati Ehl-i Sünnetten ayıran temel özellikler:
1- Nasların (ayet ve hadislerin ruhuna ve islamın temel yönelişlerine vakıf olmamak.

Nitekim mütezile, büyük günah işleyen mümini kafir sayar.
Halbuki bir çok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde hiç bir günahın insanı dinden çıkarmayacağı açıkca belirtilmiştir.

2- Yabancı kültürlerin etkisi altında kalıp ayet ve hadisleri uzak yorumlarla te'vil etmek.

3- Kur'anın kendisine has üslup ve arap dilinin ifade özelliklerine bakmaksızın bazı ayetlerin ve hadislerin zahirine takılıp kalmak.

4- Ayet ve hadislerin yorumlanmasında peşin ve indî görüşleri, ayet ve hadislerin murad (kastedilen) manalarına hakim kılmak.

İbni Teymiye ve sapık yandaşlarının:

"Rahman arşın üzerine istiva etti." (Taha Suresi-5)

Ayet-i Celilesine: "Rahman arşın üzerine oturdu" diye mana vermeleri ve bir çok hadis-i şeriflerde:
Allah-u Teala'nın nüzulü" ile ilgili geçen ifadeleri, bildiğimiz manada inmekle tefsir etmeleri, ayet ve hadislerden kastedilen manaları anlamamazlıktan gelmektir. (kevseri, mekalat, fitenül mücessime, sayfa 397)

burada anlatılmak istenen Allah-u Teala'nın zatına layık bir istiva ile arşa hükmetmesidir.

Oturmak, inmek, çıkmak gibi işler ise sonradan yaratılanlara mahsustur.

"Onun (Allah-u Teala'nın) benzeri hiç bir şey yoktur. (Şura Suresi -11)
Ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'dan uzak tutulmuştur.

5- İslamın ilk neslini oluşturan ve onu her yönüyle sonraki nesillere aktaran Ashab-ı Kiram (radyallahu anhum) a karşı iyi niyetli olmamak.

Nitekim Şia fırkasını Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman (radıyallahu anhüm) hazaratını sevmemeleri, Hz. Muaviye ve onunla birlikte bulunan on bin sahabiyi kafir saymaları ve onların dini hükümlerle ilgili rivayetlerini reddetmeleri bu maddenin en güzel örneğidir.

6- Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) in Kavli, fiili ve takriri sünnetine karşı menfi (olumsuz) bir tavır takınmak.

7- Kur'an ve İslamın temel prensipleriyle bağdaştığı halde kendi görüşleriyle bağdaştıramadıkları bazı Hadis-i şerifleri mütevatir olmadıkları gerekçesiyle reddetmek.

8- Kendi mezhep anlayışlarını desteklemek amacıyla hadis uydurmak ve bu tür hadisleri rivayet etmek.

9- Ashab-ı Kiram'dan itibaren oluşan cumhur-u müslimin (çoğunluğun) din anlayışından kopup ayrılmak, azınlık halet-i ruhiyesi içerisinde karşı grupları küfür (kafirlik) ile itham etmek.

Nitekim Vehhabi fırkası, Matüridi ve Eş'ari gibi ehl-i sünnetin temsilcilerini ve mensuplarını kafir sayarak bu uçuruma düşmüşlerdir.

10- Dinin temel hükümlerini, ayet ve hadislerin ruhundan ve cumhur ulemanın görüşlerinden koparak, sürekli tartışmaya açık tutmak.
Ekleme Tarihi: 19.10.2011 - 00:00
Bu mesajı bildir   milkom üyenin diğer mesajları milkom`in Profili zum Anfang der Seite
Pozisyon düzeni - imzaları göster
Sayfa (1): (1)
önceki konu   sonraki konu

Kategori Seç:  
Sitemizde şu an Yok üye ve 35 Misafir mevcut. En son üyemiz: Skyer


Admin   Moderator   Vip   Üye ]

Hayırlı ömürler dileriz.    Bu üyelerimizin doğum günlerini tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu bir ömür dileriz:
mknmehmet (34), Selman (47), miraydo84 (35), duayla (38), hicran27tr (35), dönmez (53), DostDogru (55), gulistan08 (37), sevgidolu35 (49), rainmen (51), hamzaaller (42), cecen13 (36), errren (116), f@ruk (28), lalezar (37), K@D!R (33), Kerim Ayturk (32), _Wuslat_ (39), candar (50), haticc (32), ZULKARNEYN-83 (36), reyka (60), Grupahenk (49), mehmet_fatih (35), avara26 (31), bmehmetyavuz (44)
24 Saatin Aktif Konuları
0

Copyright © ((( RAVDA.net )))  *  İrtibat   *   RAVDA Reklam Servisi   *   Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz.
Sitemizde yayınlanan imzalı yazıların içeriğinden yazarları, forum ve yorumlardan ekleyen şahıslar sorumlu olup, kesinlikle sitemiz sorumlu değildir.
© by ((( RAVDA.net )))

Sayfa 0.90961 saniyede açıldı